ADDRESS

Kraków
Brzozsowa 65/98a

Giełda instrumentów pochodnych

Czym są derywaty?

Derywaty, to inne określenie na instrumenty pochodne. Co kryje się pod tą nazwą? Instrumenty pochodne są to instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi. Jednak ich wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, czyli między innymi:

*kursów akcji
*wartości indeksu giełdowego
*stopy procentowej
*rentowności obligacji
*derywatów pogodowych

Do instrumentów pochodnych zaliczane są:

*opcje
*kontrakty terminowe
*SWAPy
*kredytowe instrumenty pochodne (CDS)
*opcje na instrumenty finansowe
*warranty

W Polsce obrót instrumentami pochodnymi odbywa się w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie dostępne są następujące instrumenty:

*opcje
*kontrakty terminowe
*jednostki indeksowe